FAQ - Pytania i odpowiedzi

  • W jakich dniach i godzinach czynny jest KANTORIS.PL? Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku, w godz. 9:30 - 16:30.
  • Dlaczego KANTORIS.PL nie jest czynny 24h? Płynność transakcji uzależniona jest od godzin pracy banków. Zatem wymiana walut możliwa jest najczęściej w dni robocze do godz. 16:30.
  • Na czym zarabia kontor internetowy Naszym źródłem dochodów są transakcje wymiany walut (różnice kursów kupna i sprzedaży - tzw. spread).
  • Czy wymiana waluty za pośrednictwem KANTORIS.PL jest bezpieczna? Transakcje wymiany walut dokonywane są za pośrednictwem naszej platformy oraz rachunków bankowych. Dane osobowe klientów są bezpieczne gdyż wykorzystujemy je wyłącznie w celu realizacji transakcji walutowych. Dodatkowo strona internetowa jest zabezpieczona szyfrowanym połączeniem SSL.
  • Kto może korzystać z kantoru internetowego? Z KANTORIS.PL mogą korzystać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Jedynym dodatkowym wymogiem, który należy spełnić jest posiadanie przynajmniej jednego złotówkowego rachunku bankowego i wskazanie jednego rachunku bankowego dla waluty obcej.
  • Jak często aktualizowane są kursy walut? Kursy walut na naszej stronie są kompatybilne z danymi z rynku FOREX. Aktualizowane są co kilka sekund na ruchomym wykresie obrazującym czas rzeczywisty zmian kursowych. W części dostępnej dla zarejestrowanych użytkowników znajdują się wykresy z danymi historycznymi.
  • Czy można negocjować kurs wymiany? Tak. Kursy walut podlegają negocjacji drogą telefoniczną.
  • Po jakim kursie dokonuje się wymiany? Transakcje w KANTORIS.PL dokonywane są po kursie wymiany z momentu zatwierdzania transakcji.
  • Czy istnieją ograniczenia wysokości kwoty wymienianej waluty? Nie ma dolnych i górnych granic zawierania transakcji. Jednak dokonując transakcji o wartości przekraczającej równowartość 15 000 Euro według średniego kursu NBP na dany dzień trzeba przesłać na nasz adres e-mail czytelnie zeskanowany obustronnie dowód osobisty a w przypadku firmy dodatkowo dwa dokumenty potwierdzające rejestrację firmy - może to być: KRS, NIP, REGON lub wpis do rejestru ewidencji działalności gospodarczej. Jest to wymóg ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • Co to jest transakcja ekspresowa? Transakcja ekspresowa jest realizowana wtedy gdy dokonujesz przelewu w ramach jednego z obsługiwanych przez nas banków. Transakcja taka trwa od kilkunastu minut do jednej godziny.
  • Czy KANTORIS.PL wystawia faktury VAT? Działalność kantorowa jest przedmiotowo zwolniona z podatku VAT. W związku z tym nie możemy wystawiać faktur VAT. Potwierdzeniem transakcji jest potwierdzenie w formie faktury elektronicznej.
  • Czy za rejestrację na KANTORIS.PL pobierana jest opłata? Nie, za rejestrację w serwisie nie jest pobierana żadna opłata ani prowizja.

  Definicje

  • Kantor internetowy (fr. Bureau de change) internetowa platforma specjalizująca się w wymianie walut, gdzie transakcje dokonywane są za pośrednictwem platformy internetowej oraz rachunków bankowych. System ten pozwala kupić lub sprzedać dowolną walutę. Działa on na zasadach tradycyjnego kantoru przeniesionego do Internetu. Kantory internetowe, w celu ochrony danych osobowych klientów, mają także obowiązek rejestracji w GIODO, a także stosują zabezpieczenia ochrony przed podsłuchem transmisji danych poufnych (tj. protokół SSL/TLS, z którym spotykamy się również w bankach). Poza tym, w myśl obecnie (2012) obowiązujących przepisów, działalność kantorowa nie może być prowadzona jedynie za pośrednictwem Internetu. Kantor musi mieć także odpowiednio wyposażony lokal.
  • Waluta jest to nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie. Jest środkiem regulowania płatności w transakcjach międzynarodowaych. Skrótowe oznaczenie waluty jest ustandaryzowanym kodem przyjętym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Dwie pierwsze litery oznaczają kraj, w którym dana waluta obowiązuje, a trzecia to inicjał danej waluty np.:
   • US - United States, D - dollar - dolar amerykański
   • GB - Great Britain, P - pound - funt brytyjski
   Od normy tej są wyjątki i tak np. polska waluta ma oznaczenie PLN czyli Polski Nowy (kiedyś polska waluta miała oznaczenie PLZ co oznaczało Polski Złoty).
  • Para walutowa (ang. currency pair) to dwie waluty, które są przedmiotem handlu na rynku walutowym. Pary te mają znaczenie w stosunku do swojej wzajemnej wartości, dlatego muszą zawsze występować razem. Przeprowadzając transakcję wymienia się jedną walutę na drugą w parze walutowej. Najczęściej spotykane pary walutowe na rynku obejmują waluty zwane “głównymi”. Większość transakcji walutowych dotyczy dolara amerykańskiego (USD). Nestępne pięć najczęściej spotykanych walut to: euro (EUR), jen japoński (JPY), brytyjski funt szterling (GBP), frank szwajcarski (CHF) oraz dolar australijski (AUD). Transakcje tych sześciu walut stanowią 90% całego rynku. Najczęstszą parą walutową jest EUR/USD.
  • FOREX międzynarodowy rynek walutowy.
  • Waluta bazowa i kwotowana waluta bazowa jest to pierwsza waluta w parze walutowej, natomiast kwotowana to druga waluta w parze walutowej. Kurs walutowy wskazuje, ile waluty kwotowanej inwestor musi zapłacić za jedną jednostkę waluty bazowej. Porządek par walutowych zawsze pozostaje taki sam, będąc wykładnią podejścia przemysłu. Na przykład EUR/USD jest parą (EUR = waluta bazowa, USD = waluta kwotowana). Kolejność w parze nie zmienia się, zawsze stosuje się taką samą. To, którą się KUPUJE, a którą SPRZEDAJE, zależy od kierunku transakcji. Na przykład: EUR/USD – albo inwestor KUPUJE USD sprzedając EUR, albo sprzedaje USD, aby otrzymać EUR.
  • Kurs walutowy Kurs walutowy nieustannie się zmienia. O wartości danej waluty decydują siły rynkowe podaży i popytu przez porównanie z inną walutą. cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe jest rynek walutowy; sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Mowa jest o rynku, aby podkreślić, że występuje na nim: podaż, popyt i cena. Na ogół o relacjach wymiany walut, czyli o kursach walut, decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs (cenę) równowagi przy zrównaniu popytu z podażą danej waluty. Rodzaje kursów walutowych:
   • kurs sztywny - ustalony przez organ państwa, nie podlega wahaniom
   • kurs stały - ulega wahaniom wywołanym grę popytu i podaży, zakres wahań jest ściśle określony
   • kurs płynny - kształtowany jedynie poprzez popyt i podaż
  • Wykres kursu walut jest to system prezentacji kursów walut w czasie rzeczywistym. System prezentuje aktualne kursy walut platformy FOREX.
  • Pips jest minimalną wartością zmiany notowań instrumentu. Czwarte miejsce po przecinku. W przypadku większości par walutowych to zmiana wartości znajdującej się na 4 miejscu po przecinku. Dla przykładu, jeśli w obecnej chwili cena pary walutowej EUR/USD kształtuje się na poziomie 1.3120, a po chwili cena ukształtowała się na poziomie 1.3130, to tym samym oznacza to wzrost ceny owego instrumentu o 10 pipsów. Określenie to można zastąpić słowem "punkt".
  • Figura to inaczej 100 pipsów, czyli drugie miejsce po przecinku w kursie walutowym. (0,0100 - jedna Figura; 0,1000 - 10 Figur)
  • Spread jest to różnica między ceną kupna, a ceną sprzedaży wyznaczonych instrumentów. W przypadku kantoru jest to różnica między ceną kupna danej waluty, a ceną jej sprzedaży. Na rynku FOREX jest to różnica między cenami natychmiastowego zakupu BID i natychmiastowej sprzedaży ASK. Spread wyznaczony jest w pipsach lub procentach. Jeżeli cena kupna (BID) wynosi 4,1515, a cena sprzedaży (ASK) 4,3842 to spread wynosi 23,27 pipsów i odpowiednio 5,61%.
  • Zmiana notowań kursu walutowego jest to zmiana notowania danej waluty w stosunku do notowania poprzedniego.
   Czynniki oddziałujące na wysokość i zmiany notowań kursu:
   Ekonomiczne:
   • podaż walut obcych na krajowym rynku;
   • popyt na waluty obce;
   • różnice stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku obcym i krajowym;
   • stopień reglamentacji waluty;
   • polityka walutowa;
   • stan gospodarki kraju oraz jego partnerów gospodarczych.
   Polityczne:
   • sytuacja międzynarodowa;
   • napięcia polityczne.
   Psychologiczne:
   • związane z oczekiwaniami dotyczącymi przyszłego stanu gospodarki.
   Jeżeli Użytkownik dokona transakcji walutowej a Bank zaksięguje ją w ciągu 8-72 godzin może nastąpić zmiana notowań kursu walutowego. W tym przypadku Użytkownik jest zobligowany do podjęcia decyzji dotyczącej swoich środków:
   1. należy zalogować się do systemu Kantoris
   2. po lewej stronie wybrać zakładkę Transakcje
   3. następnie kliknąć w daną transakcję gdzie należy wybrać jedną z trzech opcji:
    • Akceptuj kurs - Użytkownik akceptuje nowy kurs. Transakcja jest realizowana po aktualnym notowaniu kursu. Wymienione środki są odsyłane do Użytkownika.
    • Zwróć środki - Użytkownik nie wyraża zgody na wymianę środków po aktualnym kursie walutowym. Następuje zwrot przesłanych pieniędzy.
    • Oczekuj - Użytkownik nie akceptuje aktualnego kursu, chce poczekać na korzystniejsze notowania. Kantoris nie zwraca nadesłanych środków. Użytkownik kontaktuje się z Kantoris w momencie gdy kurs walutowy będzie dla niego akceptowalny.
  • Transakcja walutowa jest to transakcja kupna lub sprzedaży danej waluty po kursie ustalonym w dniu zawierania transakcji.
  • Transakcja ponadprogowa Transakcja, która podlega rejestracji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (t.j. – Dz. U. z 2010 roku nr 46 poz. 276 ze zm.), której równowartość przekracza 15 000 Euro, również w przypadku gdy jest ona prowadzona za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji, lub transakcja której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

   Użytkownicy chcący dokonywać transakcji ponadprogowych, czyli o równowartości wyższej niż 15.000,00 EUR przeliczonej wg kursów średnich NBP z dnia wymiany, zobowiązani są do poddania się dodatkowej weryfikacji. Procedura weryfikacyjna przeprowadzana jest jednorazowo, tylko przed wykonaniem pierwszej takiej transakcji i trwa zaledwie kilka minut. Polega na dostarczeniu Administratorowi kopii dokumentów potrzebnych do rejestracji Użytkownika. Jeśli transakcja ponadprogowa wykonywana jest w imieniu firmy, należy przesłać skan dowodu osobistego Użytkownika reprezentującego firmę, oraz dwóch aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy np. KRS, NIP, REGON, jeśli nie to należy przesłać tylko skan dowodu osobistego.
  • Aneks bankowy jest to aneks bankowy, który umożliwia spłatę kredytu hipotecznego w walucie. Przed uchwaleniem ustawy antyspreadowej ratę kredytu w walucie, np. we frankach, bank przeliczał na złote po swoim kursie. Od kiedy ustawa weszła w życie pod koniec sierpnia 2011, kredytobiorcy sami mogą zdecydować czy chcą swój kredyt walutowy spłacać w złotówkach czy w walucie. W umowie kredytu hipotecznego zapisany jest numer rachunku, z którego pobierane są pieniądze na poczet spłaty kredytu. By zmienić numer rachunku, np. ze złotowego na walutowy, potrzebny jest właśnie aneks bankowy. W zależności od banku warunki spłaty obowiązują: natychmiast, po 7 lub 14 dniach. Dodatkowo bank musi udostępnić za darmo rachunek walutowy do samodzielnej spłaty. Dzięki podpisaniu aneksu omija się wysokie spready i marże bankowe i oszczędza poprzez wymianę waluty, zwłaszcza w kantorach internetowych.

  Kantoris

  • Pin telefoniczny jest to 4 cyfrowy PIN, który podaje Użytkownik w celu weryfikacji tożsamości, przy składaniu zamówień telefonicznych. Każdy użytkownik sam określa swój PIN: po zalogowaniu, w zakładce Ustawienia.
  • Prognozy walutowe Platforma Kantoris codziennie udostępnia prognozy dotyczące notowań poszczególnych walut: EUR, USD, CHF, GBP. Prognozy pochodzą z niezależnego źródła i są opracowane przez specjalistów FXONE. Kantoris w żaden sposób nie ingeruje i nie uczestniczy przy tworzeniu prognoz. Mają one jedynie charakter informacyjny. Aby zapoznać się z codziennymi prognozami:
   1. należy zalogować się w systemie Kantoris
   2. po lewej stronie wybrać Kursy walut
   3. następnie wskazać zakładkę Szczegóły waluty
   4. proszę wybrać walutę
   Pod prognozą znajduje się wykres obrazujący notowania danej waluty z zakresu:
   • 6h - sześciu godzin
   • 1d - jednego dnia
   • 3d - trzech dni
   • 7d - siedmiu dni
  • Status transakcji po dokonaniu operacji walutowej i przesłaniu środków na konto Kantoris Użytkownik może obserwować zmiany statusu danej transakcji. W tym celu należy:
   1. zalogować się do systemu Kantoris
   2. po lewej stronie wybrać zakładkę Transakcje
   3. w Historii transakcji odnaleźć konkretną transakcję
   4. pod nazwą Status będzie informacja, co aktualnie dzieje się z transakcją Użytkownika:
    • Nowa - środki Użytkownika nie zostały jeszcze zaksięgowane na koncie
    • Zaksięgowano środki - środki Użytkownika zostały zaksięgowane na koncie
    • Transakcja zaakceptowana - system dokonał wymiany waluty
    • Transakcja zakończona - wymieniona waluta została odesłana do Użytkownika
    • Anulowana - anulowanie transakcji z powodów leżących po stronie Użytkownika
    • Zamówienie wstrzymane - nastąpiła zmiana kursu transakcji. Użytkownik jest zobligowany do podjęcia decyzji: Akceptuj kurs, Zwróć środki, Oczekuj.
    • Zwrot środków w trakcie realizacji - nastąpiła zmiana kursu transakcji. Użytkownik nie akceptuje nowego kursu i wciska przycisk Zwróć środki. Kantoris zwraca środki nadesłane przez Użytkownika.
  • Powiadomienia SMS
   1. Użytkownik ma możliwość otrzymania, po każdej transakcji, powiadomień na telefon komórkowy:
    • potwierdzenie dostarczenie środków na nasze konto
    • potwierdzenie wysłania zakupionych środków
    • zawiadomienie o odrzuceniu przelewu gdyż uległy zmianie parametry transakcji
    W celu aktywacji usługi należy w swoim panelu klienta KANTORIS.PL wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień oraz podać nr telefonu komórkowego. SMS dotyczące w/w powiadomień są bezpłatne.
   2. Jeżeli klient chce usunąć opcję powiadomień walutowych wystarczy, że odznaczy zgodę na otrzymywanie alertów.
  • Potwierdzenia transakcji jest to potwierdzenie wykonania transakcji. Znajdują się tam wszystkie parametry transakcji:
   • dane sprzedawcy usługi
   • dane Użytkownika
   • data transakcji
   • numer potwierdzenia (jest on jednocześnie numerem transakcji)
   • typ transakcji (kupno/sprzedaż)
   • kwota transakcji
   • waluta transakcji (PLN, EUR, USD, CHF, GBP)
   • kurs walutowy
   Każdy Użytkownik po zakończonej transakcji może pobrać potwierdzenie transakcji na swoim profilu w zakładce Transakcje. Potwierdzenia spełniają wymagania potrzebne do rozliczeń w księgowości. Na życzenie klienta przesyłamy potwierdzenia przelewów.
  • Hasło Użytkownika Aby dokonywać transakcji w systemie Kantrois należy się zarejestrować. Przy rejestracji Użytkownik zostanie zobligowany do podania hasła, którym będzie mógł logować się do Panelu klienta. Hasło musi posiadać od 8 do 15 znaków a także minimalnie jedną cyfrę i jedną dużą literę.
  • Zmiana hasła jeżeli Użytkownik chce dokonać zmiany hasła służącego do logowania należy:
   1. zalogować się do systemu Kantoris
   2. po lewej stronie wybrać Ustawienia
   3. wybrać zakładkę Zmiana hasła
  • Generowanie nowego hasła jeżeli Użytkownik zapomniał hasła system pomoże mu wygenerować nowe. W tym celu należy:
   1. wcisnąć przycisk Logowanie
   2. wybrać link Zapomniałeś hasła?
   3. podać swój login i wcisnąć zresetuj
   4. na adres e-mail zostanie przesłane hasło, którym będzie można zalogować się do systemu Kantoris
  • Definiowanie konta
   1. Aby zrealizować transakcję zaloguj się na swoje konto
   2. wybierz zakładkę Ustawienia
   3. następnie wskaż zakładkę Konta bankowe
   4. w prawym górnym rogu wciśnij przycisk Dodaj konto
   5. wypełnij puste pola i wciśnij przycisk Dodaj konto

  Ustawy regulujące kantory internetowe

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku
  (Dz. U. 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.).
  • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).
  • Ustawa Prawo dewizowe – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo Dewizowe (Dz. U. 2002 r. nr 141 poz. 1178 ze zm.).
  • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2003 r. nr 153 poz. 1505 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. – rozporządzenie w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych.

  Obsługiwane banki

  Przyjmujemy przelewy od wszystkich polskich banków

  zobacz czas i koszt realizacji transakcji

  Zaufanie

  Kantorino Sp. z o.o. jest właścicielem Serwisu KANTORIS.PL. Jest wpisana do rejestru działalności kantorowej.

  Opinie klientów

  • szymkowiak Pewna, bezpieczna i błyskawiczna transakcja. Polecam bez obaw wszystkim zainteresowanym.
  • mikuła Jestem po pierwszej transakcji, jestem bardzo zadowolony. szybko i sprawnie,
   mam nadzieję że tak będzie dalej:)
  • majewski Świetny pomysł. Bardzo szybka realizacja. Będę korzystał już tylko z tego sposobu wymiany waluty.
   Poleciłem już znajomym!.
  • zając Super, oszczędziłem na zakupie CHF. Szybki przelew na konto po wymianie. Polecam!
  • grzywaczewska Nareszcie można kupować CHF taniej i równie wygodnie jak w banku. Postanowiłem przetestować
   i juz nigdy nie mam zamiaru w banku przepłacać.
  • sykuła Wymiana 200 000 Euro z pewnymi obawami jednakże poszło poszło gładko i przyjemnie bez żadnych problemów!
  • timonSzybka transakcja:) oszczędziłam 43zł na mojej racie:)
  • gregoSuper, oszczędziłem na zakupie CHF.Szybki przelew na konto po wymianie. Polecam.
  • LauriPomysł rewelacyjny!!!!!!!! Na strony kantoru trafiłem przypadkowo, sprawdzałem kurs CHF przed planowanym wyjściem do kantoru w celu zakupu franków. Postanowiłem "zaryzykować". Proces logowania zajął kilka minut, przelałem złotówki na wskazane konto. Franki pojawiły się na koncie walutowym po kilu minutach. Polecam wszystkim tą formę wymiany!!!!!!
  • bandinaBardzo profesjonalne, indywidualne podejscie do klienta. W sposób niewymuszony pracownicy doradzają klientowi i pomagają wyborze najlepszych opcji. Błyskawiczna realizacja.
  • rinoWszystko bardzo szybko i sprawnie. Cieszę się, że macie obsługę CHF w BRE i dzięki temu mogłem bezproblemowo i zbędnych kosztów kupić franki. Jak najbardziej polecam.
  • August3Dzisiaj po raz pierwszy kupiłam euro w kantorze. W przeciągu 10 min. pieniądze wpłynęły na moje konto. Pomimo obaw, wszystko poszło super.
  • michal.euSwietny pomysl na wygorowane stawki bankow. Szybka realizacja. Latwy i prosty dostep do serwisu. Polecam wszystkim
  • KasiaFaktycznie działa! Najpierw ich przetestowałem. Następnego dnia kupiłem już całą sumę potrzebnych franków do spłaty kredytu ok. 1300zł - wszystko OK. Łatwo, szybko, przyjemnie i taniej - więcej już nie dam zarobić bankowi na "spreadzie".
  • Aga29Bardzo miły kontakt, wszystko zgodne z regulaminem i omówieniem w trakcie rozmowy telefonicznej przed założeniem konta. Gorąco polecam ten sposób transakcji jak również ten kantor. Pozdrawiam.
  • MaroBardzo dobry kantor wszystko działa tak jak napisali, mam konto w BRE Banku i z tego banku transakcji dokonałem w 5 minut nie odchodząc od komputera i zaoszczędziłem do tego kilka złotych w stosunku do kursu banku.
  • WitekKolejna udana transakcja, szybko i pewnie. Na pewno skorzystam w przyszłości.
  • Magda.l.rewelacja oszczędzam czas, dostaję dobrą cenę za walutę, nie stoję w kolejkach nie biegam po mieście, dla mnie SUPER!!!
  • DomiSzybko, sprawnie i bez problemu. Polecam gorąco
  • Artekpierwsze transakcje pelne obaw czy aby to nie przekret, teraz bez obaw zlecam transakcje warte tysiace. warto, dlatego polecam
  • Pati25Bardzo szybka realizacja, gorąco polecam! Bardzo prosta obsługa, dokonanie wymiany zajęło tylko 2 minuty.
  • GregorZnakomity sposób zakupienia waluty. Transakcję wykonałem błyskawicznie. Pieniądze w ciągu 8 min. były na koncie. Polecam!!!
  • pejaDzisiaj wykonałem pierwszą transakcję i jestem bardzo zadowolony. Strona bardzo czytelna, łatwa w obsłudze, no i najważniejsze szybkość transakcji i bezpieczeństwo. Pełen profesjonalizm! Polecam!
  • JolaFranki dotarły na konto bardzo szybko, bardzo dobry kurs wymiany jak zwykle.
  • TomasinoSzybko i profesjonalnie, wymieniałem PLN na Euro, rano wysłałem PLN, po 14tej miałem Euro na koncie. Polecam
  • agataSzybka transakcja, przejrzyście zrealizowana i po korzystnym kursie.
  • jakuboPomysł świetny! Korzystam któryś miesiąc i będę korzystała, mam nadzieję aż spłacę kredyt :)
  • AntikooJestem bardzo zadowolony z kantoru . Pozwala oszczędzić czas , a i kursy walut są po atrakcyjnych cenach . Idealna forma wymiany w nagłych wyjazdach . Polecam !!!
  • AnnaKilkunasta to już moja transakcja i jak zwykle wszytko perfekcyjnie. Kurs bardzo konkurencyjny, czas poniżej 10 min (BRE-BRE). Polecam!
  • Cola40Jakość i szybkość obsługi zaskoczyła mnie bardzo. Cała transakcja przebiegła w kilkanaście minut, do tego atrakcyjne kursy wymiany. Jestem bardzo mile zaskoczona. Polecam innym do korzystania.
  • darasJak zwykle dużo taniej, wygodniej i pewnie. Po raz kolejny polecam, bardzo szybki przelew na moje konto
  • klaudipolecam jak najbardziej szczególnie osobom przebywającym za granicą
  • slawekWszystko OK. Polecam!!!!!
  • TrynityWitam, Splacam kredyt we frankach za pomoca tego servisu. Jestem bardzo zadowolona z jakosci obslugi/szybkosci z jaka dokonywane sa przelewy. Oszczednosc czasu i pieniedzy dla mnie. Polecam!
  • Dario32Bardzo szybka transakcja bez zbędnego obracania gotówką. To jest moja druga operacja w tym kantorze i myślę korzystać z niego częściej. Polecam
  • LenaPodalem zle konta, wszystko wyprostowane w 15min i $ na koncie :)